Những Ngày Già Của Bố

Mejt

   Mẹ mất ngày chúng tôi còn nhỏ. Họ-hàng khuyên bố lấy vợ để có người chăm-sóc con-cái. Bố trả lời không.

   Bao năm vừa làm cha, vừa làm mẹ, bố cực-khổ trăm bề.

   Ngày chúng tôi khôn-lớn, bố ngỏ ý muốn đi thêm bước nữa với người chăm-sóc bố lúc ốm-đau.  Đến lượt chúng tôi nói không.

    Giờ anh chị em chúng tôi mỗi người mỗi nơi.  Không ai ở với bố.

   Căn nhà xưa nhỏ và chật nhưng ấm-cúng. Giờ bố bảo nhà quá rộng và lạnh.