Thiếu Mùi Mắm Ruốc

Mist

   Con học xa về thèm ăn cá gỏi. Anh thương con mua cá nhám về làm. Con anh ăn và nói chẻo bố làm không ngon bằng mẹ. Thiếu mùi mắm ruốc.

   Từ ngày vợ mất, anh thấy thiếu nhiều lắm. Nào phải chỉ có mắm ruốc.