Lời Chào-Hỏi

Mejt

   Chị phàn-nàn với chồng con bé trọ bên nhà vô lễ, không chào-hỏi chị một lời. Nó cũng chưa chào-hỏi chồng chị.  Chồng chị không lấy đó làm chuyện bận lòng... Anh còn nghĩ trước khi trách người, hãy tự trách mình, bởi anh có bao giờ chào hỏi nó đâu.

   Từ đó, mỗi lần gặp con bé, anh đều chào-hỏi nó trước. Dần-dà, vợ chồng chị chưa mở lời thì nó đã chào-hỏi rồi.

   Chị vợ chợt hiểu chào-hỏi là lời chân-tình mình dành cho người, không nhất thiết phải đợi người chào-hỏi mình rồi mình mới chào-hỏi lại.