Không Được Mời

Mist

   Chị luôn được mời tham-dự những buổi tiệc bạn-bè chị tổ-chức. Điều đặc-biệt của những buổi tiệc này là luôn có một người vắng mặt, và người đó là đề-tài cho những người có mặt nói về. Chị rất hăng-hái nhưng chồng chị lại tìm đủ mọi cách để tránh những buổi hội-họp này. Chồng chị có anh-em, bạn-bè đang đau-ốm, bệnh-tật cần thăm-hỏi mà vì công-chuyện, và vì tránh vợ cằn-nhằn là anh không tôn-trọng bạn-bè của chị, anh đã chưa thực-hiện được.

   3 buổi tiệc vừa qua, chị không được mời, chị cảm thấy rất khó-chịu.