Cuốn Kinh Thánh

Nguyên-tác: The Bible
Tác-giả: Vô-Danh
Lược dịch: Triệu Lệ-Nga

      Một học sinh thuộc gia-đình giầu có sắp tốt-nghiệp trung-học. Khu-vực khá-giả nơi anh ở có lệ cha mẹ cho đứa con ra trường một cái xe hơi. Bân và cha anh đã đi xem xe nhiều tháng trời. Một tuần trước ngày mãn trường họ đã tìm thấy chiếc xe tuyệt-hảo. Bân chắc-chắn rằng cái xe đó sẽ là của anh trong đêm tốt-nghiệp.

     Bạn hãy tưởng-tượng cái bất-mãn của Bân trong đêm tốt-nghiệp như thế nào khi người cha trao cho anh một cuốn Kinh-Thánh được gói sẵn! Bân tức-giận đến nỗi anh ném cuốn kinh-thánh xuống và bước ra khỏi nhà. Anh và người cha không bao giờ nhìn thấy nhau nữa. Chỉ đến khi được tin cha chết anh mới trở lại nhà.

     Một đêm Bân ngồi xuống kiểm-điểm những đồ sở-hữu của cha mà anh được thừa hưởng. Tình-cờ anh thấy cuốn Kinh-Thánh mà ông đã cho. Anh phủi bụi và khi mở ra anh thấy một tấm ngân-phiếu của nhà băng đề cái ngày mà anh tốt-nghiệp cùng với số tiền đúng như giá cái xe mà cha và anh đã chọn.