"Sống không phải là ký-sinh trùng của thế-gian, sống để mưu-đồ một công-cuộc hữu-ích gì cho đồng-bào, tổ-quốc"

** Phan Chu Trinh **

Viện Pasteur Số bài viết:  10
Viện Hải-Thượng Số bài viết:  13
Y-Tế Số bài viết:  4
Bài Liên-Quan Y-Học Số bài viết:  1