"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianLịch-Sự Và Bén Nhậy --- Phẩm-Vật CủaTrần-Gian

Lịch-Sự Và Bén Nhậy --- Phẩm-Vật CủaTrần-Gian

Lịch-Sự Và Bén Nhậy

 

Một lần William McKinley (1843-1901) khi còn là dân-biểu quốc-hội Hoa-Kỳ ông lên chiếc xe công-cộng tới văn-phòng làm việc của mình. Xe chỉ còn một chỗ trống. Lúc sau một người đàn bà có vẻ ốm đau lên xe. Bà đứng bám vào dây giữ thăng bằng bên cạnh một dân-biểu đồng-nghiệp với McKinley. Ông này tiếp-tục ngồi đọc báo. McKinley đứng dậy nhường chỗ.

Nhiều năm sau McKinley đắc-cử trở thành tổng-thống thứ 23 của Hoa-Kỳ. Người ta đề-nghị với ông chấp-thuận cho ông dân-biểu đi cùng xe ngày trước làm đại-sứ. McKiney từ-chối. Ông ngại rằng một người thiếu lịch-sự không nhường chỗ cho người đàn bà đau ốm thì cũng sẽ không bén nhậy để trở thành đại-sứ cho một quốc-gia đang có nhiều vấn-đề

----------------------------
* Hoa-Kỳ- USA

 

 

 

 

 

 

 

Trong Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine