"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **
Kitô Giáo Số bài viết:  0
Đạo Phật Số bài viết:  1
Đạo-Giáo Khác Số bài viết:  18