"Biết lỗi, không khó; đổi lỗi mới khó. Nói điều thiện không khó, làm điều thiện mới khó." ** Hà Phủ - triều Lê Nhân Tôn **
Thư-Tín Số bài viết:  15
Điều-Lệ Gửi Bài Số bài viết:  1
Sách, báo nhận được Số bài viết:  10