"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **
Viện Pasteur Số bài viết:  10
Viện Hải-Thượng Số bài viết:  13
Y-Tế Số bài viết:  4
Bài Liên-Quan Y-Học Số bài viết:  1