"Nếu bệ-hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng!" ** Trần Quốc Tuấn **
Truyện Trên Đồi Trăng Số bài viết:  23
Truyện Trên Đồi Trăm Hoa Số bài viết:  2