"Làm trai sinh ở trên đời, nên giúp nạn lớn, lập công to, để tiếng thơm muôn đời, chứ sao chịu bo bo làm đầy-tớ người!" ** Lê Lợi **
Tranh Thơ-Nhạc Số bài viết:  81
Thơ Rất Ngăn Trầu Cau Số bài viết:  40
Văn-Nghệ Cộng-Hưởng Số bài viết:  11