"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **
Phẩm-Vật Của Trần-Gian Số bài viết:  103
Sử Thơm Lạc-Hồng Số bài viết:  8
Giáo-Dục Thiếu Nhi Số bài viết:  0
Tự Học & Tìm Hiểu Số bài viết:  0
Tài-Liệu Giáo-Dục Số bài viết:  14