"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do "  ** Phan Bội Châu **

HomeBiên-Khảo
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Khảo-cứu: Tranh Mộc Bản Cổ Truyền Tác-Giả: Bửu Hồ
2 Biên-khảo: Văn-Minh Việt Ở Thời-Đại Đồ Đồng Tác-Giả: Phạm Quân Khanh, Phạm Văn Hải
3 Biên khảo: Hiến Chế Tự Do Ngôn Luận Của Văn Hóa Tác-Giả: Phạm Quân Khanh
4 Khảo-cứu: Kỹ-Thuật Làm Sơn Mài Tác-Giả: Phạm Cơ
5 Biên-khảo: Tìm Hiểu Văn-Hóa Việt Qua Các Ẩn Dụ Dân Gian Tác-Giả: Phạm-Quân-Khanh
6 Biên-Khảo: Đàn Ca Tài Tử Nam Bộ --- Viện Thánh Gióng Tác-Giả: Trúc Tiên
7 Bút Luận: Họ Với Tên --- Viện Thánh Gióng Tác-Giả: Vũ Hạ
8 Bút Luận: "Kiêu Sa" hay là "Kiêu Xa" --- Viện Thánh Gióng Tác-Giả: Vũ Hạ
9 Bút Luận: "Rưỡi" và "Rưởi" --- Viện Thánh Gióng Tác-Giả: Vũ Hạ
10 Biên-Khảo: Nhi Đồng Trong Ca Dao Tác-Giả: Trần Thị LaiHồng
11 Biên-Khảo: Đồng Dao Và Các Trò Chơi Trẻ Con Tác-Giả: Trần Thị LaiHồng
12 Biên-Khảo: Về Miền Đất Võ Tác-Giả: Hồ Bửu
13 Nguyễn-Du, Homère Và Bệnh Dịch --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
14 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 18 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
15 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 17 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
16 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 16 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
17 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 15 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
18 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 14 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ
19 Thơ Phan Huy Ích Viết Dưới Triều Vua Quang-Trung --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Phạm Trọng Chánh
20 Sử Thi Odyssée, Thi-Hào Homère, Bài 13 --- Viện Tài-Liệu Trầu Cau Tác-Giả: Nhất Uyên Phạm Trọng Chánh chuyển-ngữ

Trang 1 / 12

gio to hung vuong 2020

Phụ-Trách

 • Thục Nguyên
 • Trần Nghĩa Điền
  langdu0520@gmail.com

Với sự cộng tác:

 • Hồ Bửu
 • Ngu Yên
 • Phạm Trọng Chánh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine