"Tôi là một người trong tay không lấy một tấc sắt, trên mặt đất không có chỗ nào dừng chân. Chẳng qua mình là một thằng tay không, chân trắng, sức yếu, tài hèn lại đòi vật lộn với hùm beo có nanh dài, vuốt nhọn. Dù sao mặc lòng, tôi vẫn cứ hăng-hái đi tới. Tôi vẫn muốn đổ máu ra mua Tự-Do." ** Phan Bội Châu **
Nhạc Mùa Noel Số bài viết:  92
Đời Sống Ca Trong Chúa Số bài viết:  12
Nhạc Vào Đời Trong Chúa Số bài viết:  2
Thánh Ca Số bài viết:  1
Thánh Ca Đức Mẹ Số bài viết:  102
Thánh Ca Mùa Vọng Số bài viết:  44
Thánh Ca Mùa Giáng-Sinh Số bài viết:  62
Thánh Ca Mùa Chay Số bài viết:  89
Thánh Ca Mùa Phục-Sinh Số bài viết:  50
Thánh Ca Vào Đời Số bài viết:  15
Thánh Ca Tận-Hiến Số bài viết:  81
Thánh Ca Gia-Đình Số bài viết:  54
Thánh Ca Ngợi Khen Chúa Số bài viết:  78
Thánh Ca Nước Ngoài Số bài viết:  80
Các Loại Thánh Ca Khác Số bài viết:  130
Thánh Nhạc Không Lời Số bài viết:  53