"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân Gian
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Lời Mở Đầu --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du
2 Tận-Hiến --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
3 Xưa Cũ Như Những Ngọn Đồi --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
4 Người Khách Lạ --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
5 Đường Lầy --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
6 Nghĩa Cả --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
7 Tranh phụ-bản: Hạ Hồng, sơn dầu --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Họa-Sĩ Xuân Thi
8 Ý-Kiến Của Tôi --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
9 Chắn Nắng --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
10 Phần Của Các Em Mồ Côi --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
11 Hạnh-Phúc Và Khí-Giới --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
12 Tha-Thứ --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
13 Tranh phụ-bản: Chợt Nghe Lớp Sóng, sơn dầu --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Họa-sĩ Xuân Thi
14 Buộc Tội --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
15 Yêu Thiền --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
16 Lãnh-Đạo --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
17 Việc Nhỏ Bé --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
18 Phong Cùi --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược
19 Tranh phụ-bản: Tình Mẹ, mầu nước --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Họa-sĩ Xuân Thi
20 Chúng Ta Là Anh Em --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian Tác-Giả: Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược

Trang 1 / 6

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine