"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **
Hoa Cảnh Số bài viết:  44
Món Ngon Đất Việt Số bài viết:  123
Tài-Liệu Tham-Khảo Số bài viết:  202