"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianĐộ-Lượng --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Độ-Lượng --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Độ-Lượng

 

Hơn 60 năm trong chính-trường tại Anh, William Gladtone (1809-1898) đã làm bộ-trưởng tài-chính 4 lần, làm thủ-tướng 4 lần.

Một lần bộ-trưởng Gladtone thuyết-trình về ngân-sách trước hạ-viện. Đề-nghị ngân-sách dựa theo tài-liệu thống-kê của một chuyên-viên. Gladstone tin-tưởng khả-năng của ông này. Không ngờ người chuyên-viên có sự nhầm-lẫn. Bài thuyết-trình trở thành đề-tài chê-bai, chế-diễu.

Người chuyên-viên bị triệu tới gặp bộ-trưởng. Ông ta vừa lo-lắng vừa xấu-hổ nghĩ rằng mình sẽ bị đuổi việc. Không ngờ Gladstone chỉ nói: “Tôi biết ông buồn về chuyện xẩy ra. Tôi mời ông tới đây để ông dễ chịu hơn . Đã bao nhiêu lần ông góp phần trong những việc sổ-sách quốc-gia mà đây mới chỉ là lần đầu nhầm-lẫn. Tôi chúc mừng ông và muốn ông biết sự cảm-kích của tôi”.

 

 


 -

Bộ-Trưởng Tài-Chánh (Anh) = Chancellorof Exchequer

Thủ-Tướng (Anh) = Prime Minister

Hạ-Viện (Anh) : House Of Commons

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine