"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianThuật Cai-Trị --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Thuật Cai-Trị --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Thuật Cai-Trị

Lão Tử người tỉnh Hồ Nam, Trung-Hoa. Không ai rõ ông sinh năm nào . Người ta cho rằng ông sống trong khoảng 570 và 490 trước Tây Lịch.

Theo sử-ký của Tư Mã Thiên thì khi Lão Tử bỏ nhà Châu đi ở ẩn, ông để lại một bộ sách cho quan giữ ải là Doãn Hi. Sách nói về Đạo-Đức gồm hai thiên trên năm ngàn lời.

Cho đến nay, nhiều người cho rằng Lão Tử là bậc thầy sâu-sắc bậc nhất của nhân-loại.

Khi bàn về chính-trị (chương Bất Tranh), ông viết:

“Muốn ngồi trên dân hẳn nên lấy lời nhỏ-nhẹ mà hạ mình. Muốn đứng trước dân hẳn nên lấy mình để ra sau.

Vậy nên thánh-nhân ở trên mà dân không hay nặng, Ở trước mà dân không bị khuất. Nhờ vậy mà thiên-hạ không chán lại còn đẩy tới trước…”

 

 


 

Trung-Hoa = China

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine