"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianCao-Thượng --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Cao-Thượng --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Cao-Thượng

 

Trong cuốn Dưới Chân Thập-Giá Chúa Giêsu, A Leonard Griffith kể lại chuyện một sinh-viên Đại-Hàn tại trường đại-học Pennsylvania, Hoa-Kỳ. Chiều ngày 25 tháng 4 năm 1958 anh đi gửi thư cho cha mẹ. Khi rời thùng thư anh gặp một băng đảng trẻ 11 người. Không nói một lời, chúng đánh anh bằng gậy, bằng ống nước, bằng giầy, bằng tay rồi bỏ mặc anh nằm chết…

Cả thành-phố Philadelphia tức giận. Công-tố viện định đề-nghị án tử-hình cho những phạm-nhân bị bắt. Giữa lúc đó lá thư của cha mẹ và 21 người họ hàng của nạn nhân gửi tới: “Gia-đình chúng tôi đã họp lại và cùng thỉnh-nguyện khoan-hồng tối-đa trong khuôn-khổ luật-pháp của quý chính-phủ cho những người phạm tội… Để tỏ lòng hy-vọng chân-thành trong lời thỉnh-cầu, chúng tôi quyết-định dành-dụm tiền, khởi đầu cho quỹ dùng trong việc hướng-dẫn tôn-giáo, giáo-dục, huấn-nghệ, xã-hội cho những người trẻ tuổi này sau khi được phóng-thích …”

Gia-đình nn-nhân nói họ làm như vậy là do  tinh-thần Phúc Âm Chúa.

 

 

 


Đại-Hàn= Korea

Hoa-Kỳ = USA

Công-tố viên = District Attoney

Dưới Chân Thập Giá Chúa Giêsu = Beneath The Cross Of Jesus ---1961

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine