"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianThiên-Lệch --- Phẩm-Vật CủaTrần-Gian

Thiên-Lệch --- Phẩm-Vật CủaTrần-Gian

 

Thiên-Lệch

         

Trang Tử người đất Mông, nước Trung-Hoa. Ông là một triết-gia nổi tiếng, giỏi lý-luận và có óc tưởng-tượng phong-phú.

Văn-chương và tư-tưởng của ông như cánh chim bằng trên bầu trời rộng, đã ảnh-hưởng rất lớn đến các nhà thơ kiệt-suất của Trung-Quốc như Nguyễn Tịch, Lý Bạch, Tô Đông Pha,...

Khi ông gần chết, các học trò muốn hậu-táng. Trang Tử không thuận nên nói:

-      Ta có trời đất làm quan-quách, nhật nguyệt làm ngọc bích, tinh-tú làm ngọc châu, vạn vật làm lễ táng. Đám tang như thế chưa đủ sao?

Học trò thưa:

-      Sợ diều quạ ăn xác thầy.

Trang Tử cười:

-      Trên thì diều quạ ăn. Dưới thì giòi kiến ăn. Sao lại thiên-lệch đến thế?

 

-----------------------------------------------

Trung-Hoa=China
Phỏng theo trich-dẫn Cái Cười Của Thánh Nhân

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine