"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianĐường Lối Mới -- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Đường Lối Mới -- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Đường Lối Mới

Robert Stephenson Smyth Baden Powell (1857-1941) có tên tắt là BP, sinh tại London, United Kingdom.

Ông theo đoàn quân viễn-chinh sang India và Nam Africa. BP là tư-lệnh thành Mafeking bị bao vây 217 ngày. Ông huấn-luyện trẻ con canh gác, chuyển tin, phụ-giúp công-việc nhà thương để người lớn chiến-đấu.

Cả nước theo dõi tình hình. BP trở thành người hùng và được vinh-thăng chuẩn tướng. Đến năm 1907, ông được thăng lên thiếu tướng.

Năm 1908, BP viết cuốn “Hướng-Đạo Cho Trẻ Em”.
Lúc đầu trẻ con theo đó tự lập các đoàn

Trong thế-kỷ 20, sách này đã ấn-hành khoảng 150 triệu cuốn.

Từ việc huấn-luyện trẻ nhỏ dùng vào việc phục-vụ chiến-tranh, BP  đã thành-hình một phong-trào thuần-túy giáo-dục. Phong-trào tiến-bộ dậy các em có lý-tưởng, tinh-thần trách-nhiệm, tạo cơ-hội cho các em sinh-hoạt với nhau qua phương-pháp hàng đội, học bằng thực-hành.và yêu thiên-nhiên.

Từ một quân-nhân viễn chinh, BP  đã đưa ra quan-niệm ái-quốc góp phần xây-dựng cho nền hòa-bình của thế-giới.
Ông nói: ”Tình-thần ái-quốc của chúng ta nên rộng-rãi hơn, cao-quý hơn. Lòng ái-quôc nên nhận biết sự công-bằng và hợp-lý đối với đòi-hỏi của kẻ khác . Điều này sẽ đưa xứ-sở của chúng ta đến tình hữu-nghị của ... các quôc-gia khác trên thế-giới"

---------------------------------------

United Kingdom= Anh Quốc

India = Ấn Độ

Nam Africa = Nam Phi

Chuẩn tướng = Major general

Thiếu tướng = Lieutenant general

Hướng-Đạo Cho Trẻ Em = Scouting for boys

Scouting troop = đoàn

Our patriotism should be of the wider, nobler kind which recognises justice and reasonableness in the claims of others and which lead our country into comradeship with…the other nations of the world.

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine