"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianGiá-Trị. Của Sự Thực-Hiện --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Giá-Trị. Của Sự Thực-Hiện --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Giá-Trị Của Sự Thực-Hiện

 

Plato là một đại hiền-triết. Ông sinh vào thế-kỷ thứ 6 trước Tây Lịch (BC) tại Greek.

Plato cùng với thầy là Socrates và người học trò là Aristotle là những cột-trụ vĩ-đại của ngành triết-học cổ-diển Tây Phương. Ông cũng là người sáng lập ra Academy of Athens, viện cao-học đầu tiên của phương Tây.

Khác với hầu hết triết học hiện-đại, công-trình của Plato gần như không thay đổi dù hơn 2500 năm qua. Ồng cũng là người canh-tân hình-thức hội-thoại và biện-chứng trong triết-học.

Plato coi trọng kinh-nghiệm và đánh giá cao những người thực-hiện

Ông nói: “Kẻ nào không phải người đầy tớ giỏi sẽ không phải là ông thầy giỏi”.

Ông còn nhấn mạnh: “Một người anh-hùng sinh ra trong số hàng trăm người. Một người thông-thái có thể tìm thấy trong số hàng ngàn người nhưng một người thực-hiện có thể không tìm thấy được trong hàng trăm ngàn người”

---------------------------------------

Greek = Hy-Lạp

Hội-thoại: Dialogue

Biện-chứng=dialectic

 

 

 _____________________________________________________________________________

 Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

.t

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine