"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianAnh-Hùng Nơi Nghìa Trang -- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Anh-Hùng Nơi Nghìa Trang -- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Anh-Hùng Nơi Nghĩa-Trang

David Dean Rusk (1909-1994) là ngoại-trưởng Hoa Kỳ dưới thời tổng-thống Kennedy.

Năm 1966 tổng-thống Charles De Gaulle muốn rút lui khỏi khối điều-hành quân-sự chung của Nato và còn đòi trục-xuất lực-lượng quân-sự Hoa-Kỳ khỏi nước Pháp .

Dean Rusk muốn nhắc De Gaulle việc các chiến-binh Hoa Kỳ đã giải-phóng nước Pháp khỏi Đức Quốc Xã nên hỏi: “Lệnh của tổng-thống có bao gồm cả những thi-hài lính Hoa-Kỳ trong các nghĩa-trang của Pháp không?

De Gaulle im-lặng không trả lời.

 

 

--------------------------------------------------------------------

Hoa Kỳ = USA
Pháp = Framce
Nato= North Atlantic Treaty Organization

-       Liên-Minh Băc Đại Tây Dương

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

.t

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine