"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianPhương-Pháp Của Nhà Hiền-Triết --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Phương-Pháp Của Nhà Hiền-Triết --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Phương-Pháp Của Nhà Hiền-Triết 

 

Một ngày kia, Socrates (469BC-399BC) gặp một người quen chạy đến nói:

- Socrates, ông có nghe gì về người học trò của ông không?

Nhà hiền-triết trả lời: 

- Khoan! Trước khi nói, tôi xin ông làm thử-nghiệm này. Tôi gọi nó là “thử-nghiệm 3-lần”. 

- Ba lần? 

- Phải. Lần thứ nhất là thử-nghiệm về sự thật. Ông có chắc chắn hoàn-toàn là điều gì ông sắp nói là sự thật không? 

Ngươi đàn ông trả lời: 

- Tôi chỉ mới nghe được thôi. 

Socrates tiếp-tục: 

- Ông không chắc điều ông nghe là thực hay giả. Bây giờ tới việc thử-nghiệm về sự tốt đẹp. Điều ông sắp nói có gì tốt đẹp không?

- Không, trái lại là khác.

Socrates nói:

- Vậy thì ông muốn nói tới điều xấu-xa về người học trò tôi mặc dù ông không biết có thật hay không.

Người đàn ông lung-túng. Socrates hỏi tiếp:

- Hãy coi là ông qua được hai lần thử-nghiệm. Điều ông nói có lợi cho tôi không?

Người đàn ông trả lời:

- Không có lợi gì cả.

Bấy giờ nhà hiền-triết mới kết-luận:

- Nếu điều muốn kể không thật, không tốt và không có lợi-ích gì thì tại sao ông lại định nói ra?

Câu chuyện trên cho thấy Socrates là nhà hiền-triết đầy tự-trọng và cũng giúp cho người ta hiểu rằng tại sao ông không hề biết  triêt-gia Plato tán-tỉnh vợ ông.   

  

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine