"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianKhông-Khí --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Không-Khí --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Không Khí

 

Một ngày kia có một người trẻ tuổi gặp đại hiền-triết Hy-Lạp Socrates (469BC-399BC).  

Anh nói:

- Thưa đại hiền-triết, tôi tới thăm ngài vì muốn được thêm kiến-thức. 

Triết-gia đưa anh tới biển dìm đầu anh xuống nước một lúc rồi kéo anh ta lên và hỏi:

- Anh hãy nói anh muốn gì? 

Anh ta lắp-bắp:

- Tôi muốn kiến-thức. 

Socrates lại dìm anh ta xuống nước vài lần, mỗi lần lâu hơn và lập lại câu hỏi muốn gì. 

Cuối cùng anh ta trả lời:

- Không khí. Tôi muốn không khí để thở. 

Nhà hiền-triết trả lời:

- Được rồi! Tới khi nào anh muốn có kiến-thức như anh cần không khí, anh sẽ đạt được. 

______________________________________________________

* Hy-Lạp = Greek 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine