"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianSo-Sánh - Phẩm-Vật Của Trần-Gian

So-Sánh - Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

So-Sánh 

 

Mạnh-Tử là người sinh sau Khổng-Tử hơn 100 năm. Ông đã phát-huy được học-thuyết của Đức Khổng. 

Một lần Tề-Tuyên-Vương hỏi ông rằng vườn của Văn Vương ngang dọc 70 dặm, vườn của vua chỉ ngang dọc có 40 dặm mà sao dân lại cho là lớn?  

Thầy Mạnh trả lời vườn của Văn Vương tuy 70 dặm nhưng là vườn chung với dân. Vườn của vua chỉ 40 dặm nhưng ai giết chết giống hươu nai trong đó bị kết-tội giết người, như vậy dân cho là lớn chẳng đúng hay sao?

 

 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine