"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianViệc Nghĩa --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Việc Nghĩa --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Việc Nghĩa 

 

Mặc-Tử sống vào thời Xuân-Thu tại Trung-Hoa. Ngài chủ-trương thuyết Kiêm-Ái. 

Khi ngài sang Tề, có người hỏi: “Nay thiên-hạ chẳng ai làm nghĩa, sao lại cứ một mình làm nghĩa cho khổ, chẳng bằng thôi đi”.

Mặc-Tử đáp: “Nay có người có mười đứa con, một đứa đi cầy, chín đứa ở dưng thì đứa đi cầy không thể không làm gấp thêm vì người ăn thì nhiều mà người làm thì ít. Nay thiên-hạ chẳng ai làm việc nghĩa, người khuyên ta thêm mới phải, sao lại ngăn ta?”.

-------------------------------------------------

Trung-Hoa=China

 

Phẩm-Vật Của Cho Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine