"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianTôi Hành- Động --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Tôi Hành- Động --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Tôi Hành-Động 

 

Anthony Wayne (1745-1796) là tướng lục-quân Mỹ. Ông được thăng tướng vào năm 34 tuổi. Sau này, tổng-thống Theodore Roosevelt coi ông là vị tướng tài-ba nhất mà Hoa-Kỳ đào-tạo được. 

Khi quân đội Anh đóng trại tại Germantown, tướng tư-lệnh George Washington họp Hội-Đồng Chiến-Tranh của mình. Tướng Wayne chủ-trương tấn-công ngay. Đa-số những sĩ-quan khác ngồi xung-quanh bàn-bạc, kiếm cớ trì-hoãn. 

Sau khi nghe hết những lý-luận, tướng Washington hỏi: ”Tướng Wayne, ông muốn nói gì không?”. Tướng Wayne không phải là kẻ hiếu-chiến mà là người yêu nước, hiểu được giá-trị của sự tự-do. Lúc được hỏi, ông ngồi ở góc phòng đang đọc sách, đứng dậy nhìn vào mặt các sĩ-quan ưu-tú rồi trả lời: “Tôi không nói. Tôi chiến-đấu”.

 

 

* Mỹ = USA 
Anh = England

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược

 

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine