"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianTrong Bùn Lầy --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Trong Bùn Lầy --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Trong Bùn Lầy 

 

Trang-Tử là nhà hiền-triết Trung Hoa. Ông chủ-trương xuất-thế. Cuộc đời ông có nhiều huyền-ảo. Người ta đoán ông chết khoảng năm 275 trước Công Nguyên. 

Theo Hán Thư thì sách của ông để lại có 52 thiên, nay còn 32 thiên; trong đó chỉ có 7 thiên là đáng tin-cậy nhưng vẫn bị người đời sau thêm bớt.
 

* “Thầy Trang câu ở sông Bộc. Vua Sở sai hai quan đại-phu đến nói trước rằng:

- Xin đem đất nước để phiền ngài… 

Thầy Trang cầm cần câu chẳng quay lại mà rằng:

- Tôi nghe nước Sở có rùa thần, chết đã ba nghìn năm. Nhà vua đựng vào hòm vải, cất ở miếu đương. Con rùa ấy mong chết để lại bộ xương quý-giá hay mong sống mà lê đuôi ở trong bùn lầy? 

Hai quan đại-phu đáp:

- Mong sống mà lê đuôi ở trong bùn lầy. 

Thầy Trang nói:

- Đi thôi! Tôi sẽ lê đuôi ở trong bùn lầy”.

 

* Nam Hoa Kinh – Trang-Tử - bản dịch của Nhượng Tống
* Trung Hoa = China

 

 

Phẩm-Vật Của Trần Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine