"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianHàng Thiện Trí-Thức --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Hàng Thiện Trí-Thức --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Hàng Thiện Trí Thức 

 

Đức Thích Ca (486BC-411BC?) Tên thật là Siddhãrtha Gautama. Ngài sinh ra tại Nepal. 

Trong thời-gian thuyết-pháp, Phật gặp chống-đối từ bên ngoài bởi 6 phái triết-học lớn và từ bên trong do người em họ của ngài là Devadatta. 

Devadatta tìm đủ cách để vu-cáo làm hại thanh-danh ngài nhưng ngài bảo: “Devadatta đã giúp ta rất nhiều trên con đường hoàn-thành giáo-pháp. Devadatta vẫn là hàng thiện trí-thức”.

 

Phẩm-Vật Của Trần Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine