"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianLời Khuyên --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Lời Khuyên --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Lời Khuyên 

 

Nhiều sử gia cho rằng Harry Truman (1884-1972) là một trong những tổng-thống vĩ-đại của Mỹ. 

Khi mới đắc-cử, ông được chủ-tịch hạ-viện Samuel Rayburn (1882-1961) nói riêng: "Từ nay, anh sẽ có nhiều người quây-quần bên cạnh. Họ sẽ tạo một bức tường quanh anh và tách-biệt anh khỏi nghe bất cứ ý-kiến nào ngoại trừ đó là ý-kiến của họ. Họ sẽ nói anh là người vĩ-đại như thế nào nhưng hai ta đều biết anh không phải như vậy.” 

 

 Mỹ = USA 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine