"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianTương-Xứng --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Tương-Xứng --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Tương-Xứng 

 

Đại-đế Alexander(356BC-323BC) là vua của Macedon. 

Ông là một nhà quân-sự siêu-việt nên đã trở thành thần-tượng của nhiều tướng lãnh cổ-kim. 

Một hôm thấy người ăn mày đói rách, ông cho họ nhiều đồng tiền vàng. 

Người tùy-tùng ngạc-nhiên về sự rộng-rãi này nên hỏi: 

- Thưa ngài, tiền bằng đồng cũng đủ đáp-ứng nhu-cầu của người này. Sao ngài lại cho họ tiền vàng? 

Đại-đế trả lời: 

- Phải, tiền đồng đáp-ứng được nhu-cầu của người ăn mày nhưng tiền vàng mới đáp-ứng được sự ban-phát của ta. 

_____________________________________________________

* Đại-đế Alexander=Alexander The Great
* Macedon = ancient Greek

  Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine