"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianMón Quà --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Món Quà --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Món Quà 

 

Leo Tolstoy (1828-1910) là một nhà văn Nga. Ông trở thành văn-hào của thế-giới với những tác-phẩm Chiến-Tranh và Hòa-Bình (War and Peace), Anna Karenina. 

Có lần, một người ăn mày xin ông tiền. Tolstoy nói: 

- Người anh em ơi, tôi không có tiền nên không thể cho anh cái gì cả.  

Người ăn mày trả lời: 

- Ông đã cho tôi rồi. Ông gọi tôi là anh em. Đó chẳng phải là món quà lớn sao? 

 

 


 

Nga = Russia

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine