"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianNhân-Đạo --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Nhân-Đạo --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 Nhân-Đạo 

 

Đại-úy Shaw của Đạo Binh Cứu Chuộc* sang Ấn-Độ với sứ-mạng truyền-giáo và y-khoa. Ông xúc-động nhìn ba người trước mặt. Họ bị hủi (cùi) và bị còng chân tay. Vòng sắt cà vào vùng thịt bị bệnh. 

Ông quay lại bảo người giữ an-ninh:

- Ông vui lòng cởi còng cho họ. 

Người giữ an-ninh trả lời:

- Làm vậy không an-toàn. Những người bị hủi này là tội phạm nguy-hiểm. 

Đại-úy Shaw nói:

- Tôi chịu hết trách-nhiệm. Họ đã chịu khổ đủ rồi. 

Hai tuần sau đại-úy Shaw có việc đi xa. Ông ngần-ngại để vợ ở nhà một mình nhưng bà đã không sợ-hãi mà còn khuyên chồng cứ giữ ý-định. 

Sáng hôm sau, bà giật mình thấy ba tội-phạm nằm trước cửa. Một người trong họ nói:

- Chúng tôi biết bác-sĩ đi vắng nên ở đây suốt đêm bảo-vệ bà.

 

* Salvation Army

* Ấn-Độ = India

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine