"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianPhật Ky-Tô --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Phật Ky-Tô --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Phật Ky-Tô 

 

Một người đệ-tử của thiền-sư Gasan đi thăm viện đại-học Tokyo. Khi trở về, nhà sư này hỏi thầy đã từng đọc Phúc Âm chưa?  

Gasan nói:

- Chưa. Con vui lòng cho ta nghe một vài đoạn. 

Nhà sư mở sách Thánh Kinh tới chỗ “Bài Giảng Trên Núi” của thánh Matthew. Sau khi đọc lời Đức Giêsu về những bông huệ trên cánh đồng, nhà sư dừng lại. 

Thiền sư Gasan im-lặng một lúc thật lâu, cuối cùng nói:

- Phải rồi, ai nói những lời này đã là kẻ giác-ngộ. Cái gì con đọc cho ta là cái tinh-thần của tất cả các điều ta muốn dậy các con tại đây.

 

 

 


 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine