"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianCon Lừa --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Con Lừa --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Con Lừa 

 

Thánh Jean-Marie Vianney (1786-1859) lúc nhỏ sống trong nông trại của cha tại Pháp.  

Mãi đến năm 19 tuổi, cha ông mới gửi ông đến trường đào-luyện chủng-sinh với những người cùng lớp 11, 12 tuổi. Ông gặp khó-khăn trong các môn học nhất là môn La-Tinh. 

Một lần ông thầy nói: “Vianney, anh dốt như một con lừa. Với con lừa như anh, giáo-hội sẽ làm được gì?”. Thánh Vianney bình-tĩnh trả lời:  ”Ngày xưa, Samson chỉ dùng một cái xương hàm của con lừa mà đánh bại được 3 ngàn quân Philistines. Với cả một con lừa này chẳng lẽ Thiên-Chúa không làm được gì sao?".

 -----------------------------------------------------------------------------

* Pháp=Frace
* La Tinh = Latin

 

 


 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine