"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianPhong Cùi --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Phong Cùi --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Phong Cùi

 

Raoul Follereau (1903-1977) sinh ra tại Pháp. Ông là ân-nhân của những người hủi trên thế-giới. Follereau thăm-hỏi họ, tranh-đấu cho họ, giúp-đỡ họ, yêu-thương họ; ông là bạn của họ. 

Ông còn vận-động chống sự đói nghèo, bất-công và thờ-ơ. Sau đây là một câu chuyện thương-tâm do ông kể: 

Trong một thị-trấn nọ, có một nạn-nhân bị bệnh. Bác-sĩ nghi anh ta bị bệnh hủi. Người thân của anh ta muốn che-dấu mọi người nên giữ anh trong một cái màn lớn. Anh trốn-thoát ra khỏi nhà nhưng bị bắt lại. Anh trốn lần thứ hai khỏi nơi tối-tăm nhưng chỉ nhận được sự lãnh-đạm của người khác. Anh mua thuốc ngủ tự-vận. 

Cái chết của anh đã làm dư-luận xúc-động. Người ta khám-nghiệm tử-thi nạn-nhân: anh không hề mắc bệnh phong cùi. 

-------------------------------------------------

Pháp=France 

 


 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine