"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianHạnh-Phúc Và Khí-Giới --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Hạnh-Phúc Và Khí-Giới --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Hạnh-Phúc Và Khí-Giới

 

Đức Dalai Lama thứ 14 Tenzin Gyatso sinh năm 1935 tại Tibet trong một gia-đình nghèo 16 người con. Ngài chính-thức giữ địa-vị Dalai Lama khi 15 tuổi.  

Đức Dalai Lama sống lưu-vong từ năm 1959 khi Tibet bị xâm-chiếm. Từ đó, ngài đi giảng-dậy về những gì giúp cho sự thăng-tiến giá-trị con người như từ, bi, hỷ, xả và tự-chế. 

Ngài nói:

- Nếu muốn người khác được hạnh-phúc, hãy thực-hành sự từ-bi; nếu muốn mình được hạnh-phúc, hãy thực-hành sự từ-bi. 

Ngài đi nhiều nơi cổ-võ cho sự hòa-hợp tôn-giáo.  

Quan-niệm về tôn-giáo của ngài ngắn gọn:

- Đây là tôn-giáo đơn-giản của tôi: “Những đền miếu không cần-thiết. Những triết-lý phức-tạp không cần-thiết. Đầu óc và trái tim của chúng ta là đền miếu. Triết-lý của chúng ta là sự tử-tế”.

Ngài mong có những giải-pháp cho Tibet. Phương-cách của ngài là bất bạo-động. 

Ngài nói:

- Trong sự tranh-đấu cho tự-do, sự thật là khí-giới duy-nhất mà chúng tôi có.

 

 


 

 

 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du tóm-lược

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine