"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianÝ-Kiến Của Tôi --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Ý-Kiến Của Tôi --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 
Ý-Kiến Của Tôi 

 

Tướng Robert E. Lee (1807-1870) được tổng-thống Liên-Hiệp (*) Hoa-Kỳ Jefferson Davis hỏi ý-kiến về một sĩ-quan. Ông tường-trình tốt về sĩ-quan này. 

Một sĩ-quan cũng tham-dự cùng buổi họp ngạc-nhiên hỏi:

-       Ông có biết người mà ông ca-ngợi với tổng-thống lại là một trong những kẻ thù cay-đắng nhất, không ngần-ngại một cơ-hội nào làm hại ông không?

Tướng Lee trả lời:

-       Tôi biết nhưng tổng-thống hỏi ý-kiến của tôi về ông ấy chứ không hỏi ý-kiến của ông ấy về tôi.

 

 

 

 (*) Tổng-thống của 11 tiểu-bang chủ-trương duy-trì nô-lệ.
Hoa-Kỳ = USA
 

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine