"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Numbers Counting 1-100 ----Toán Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
2 One To Hundred Number Song --- Toán Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
3 One To Hundred Number --- Toán Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
4 In On Under --- Toán Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
5 In On Under --- Toán Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
6 Learn Emotions! --- Tiếng Anh Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 Learn Numbers Song One to Hundred Counting --- Toán Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
8 Colours ---- Toán Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
9 Days Of The Week ---- Toán Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 Learn Shapes Under The Sea For Kids ---- Toán Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 1 / 8

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine