"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
1 Caterpillar Shoes --- Truyện Kể Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
2 The Ant & The Grasshopper ---- Truyện Kể Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
3 The Goat & The Fox Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
4 The Foolish Donkey --- Truyện Kể Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
5 The Dog And The Donkey --- Truyện Kể Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
6 The Washer Man's Donkey --- Truyện Kể Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
7 The Thirsty Crow --- Truyện Kể Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
8 The Mouse and The Lion --- Truyện Kể Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
9 Snow White And The Seven Dwarfsv ---- Truyện Kể Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
10 The Fox And The Crane --- Bài Hát Tiếng Anh Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 1 / 4

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine