"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-DụcGiáo-Dục Thiếu NhiTài-Liệu Tiếng Anh Cho Thiếu Nhi
Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
441 Animals And Their Young Ones ---- Tiếng Anh Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
442 Fruit And Nuts ---- Tiếng Anh Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
443 The alphabet - Fruits, Vegetables, And Plants --- Tiếng Anh Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
444 Vegetables ---- Tài Liệu Tiếng Anh Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
445 Vegetables - Các Loại Rau ---- Tài Liệu Tiếng Anh Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
446 Fruits ---- Tiếng Anh Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
447 Vegetables ---- Tiếng Anh Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-TầmTrên Mạng
448 Fruits & Vegetables - 2---- Tiếng Anh Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
449 Fruits & Vegetables ---- Tiếng Anh Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
450 Names Of Fruits ---- Tiếng Anh Cho Thiếu Nhi Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng

Trang 45 / 46

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine