"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianCái Cúc Áo --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Cái Cúc Áo --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Cái Cúc Áo 

 

Tổng-Thống Mỹ Abraham Lincoln (1809-1865) thích đơn-giản. Nhiều người quen biết được dặn nên gọi ông là Lincoln, đừng dùng chức-tước trịnh-trọng. 

Một buổi sáng nọ có người đàn ông gõ cửa phòng. Abraham Lincoln nói:

- Mời vào! Mời vào! Nhưng có lẽ phải đợi tôi sửa cái này một chút đã. 

Khách quen bước vào thấy vị tổng-thống Hoa-Kỳ đang tự tay mình đơm cái cúc áo. 

                                                        

Phẩm-Vật Của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine