"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít"  ** Quang-Trung **

HomeGiáo-Dục Phẩm-Vật Của Trân GianCùng Khốn --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

Cùng Khốn --- Phẩm-Vật Của Trần-Gian

 

Cùng Khốn 

 

Đức Khổng-Tử (551BC-470BC) người nước Lỗ, Trung-Hoa. Ngài đã từng mang lại cho nước Lỗ nhiều thăng-tiến. Sau vì chính-sách không được áp-dụng, ngài từ quan đi chu-du các tiểu quốc trong 13 năm trời mà vẫn không tìm được cơ-hội hành-đạo. 

Một hôm, đi qua nước Trần bị vây phải nhịn ăn bẩy ngày, những người theo ngài đói mệt không đứng dậy nổi. 

Tử-Lộ - một người học trò của ngài - hỏi:

- Quân tử mà cũng có khi cùng khốn ư? 

Ngài trả lời:

- Quân tử vẫn có khi phải chịu cùng khốn, nếu là tiểu nhân khi cùng nó tức-khắc làm bậy.

                                                                  

* Trung-Hoa = China

 

Phẩm-Vật của Trần-Gian -- Nguyễn Hoàng Lãng Du biên-soạn

 

 

Share

Chủ-Đề
Mái Trường Thân Yêu

ao dai

Hình THPT Bùi Thị Xuân

Mục Giáo-Dục

Phụ-Trách

Trần Nghĩa Điền
Trần Văn Long

Với sự cộng tác:

  • Chân Trần
  • Thanh An
  • Thiên Anh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

  • Hoàng Vĩnh Yên
  • Nguyễn Thị Thiên-Tường
  • Phạm Trần Quốc-Việt
  • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine