"Đem đại-nghĩa để thắng hung-tàn. Lấy chí-nhân mà thay cường-bạo"  ** Bình Ngô Đại-Cáo **

Số bài trên trang # 
# Tựa-đề Tác-giả
61 Nhảy Điệu Samba (Flavia & Vincent) Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
62 Top 5 Tiết Mục Nhảy Cha Cha Cha Được Yêu Thích --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
63 Top 5 Tiết Mục Nhảy Samba Được Yêu Thích --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
64 And I Am Telling You I'm Not Going --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
65 Los Toreadors (Susanna Reid & Kevin Paso Doble) --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
66 Rockin Robin --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
67 Walking On Sunshine (Abbey Clancy & Aljaz Quickstep) --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
68 Merry Christmas Everyone --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Sưu-Tầm Trên Mạng
69 Điệu Walt - Silent Night --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Joseph Mohr, Franz Xavier Gruber
70 Điệu Múa Ballet Độc Đáo - Nina Kaptsova --- Múa Nước Ngoài Tác-Giả: Nhạc: Tchaikovsky

Trang 7 / 14

Mục Sưu-Tầm Trên mạng

Liên Lạc

suu-tam@langhue.org

Điều-hợp

 • Thanh An
 • Trần Nghĩa Điền

Cộng-tác:

 • Chân Trần
 • Lê Kim Hải
 • Ngô Chân Điện
 • Nguyễn Mạnh Kym
 • Thiện-Tâm
 • Trần Bá Giang
 • Yên Thanh

Chủ-Trương

Do một số người yêu ngành giáo-dục, nhà giáo, trưởng Hướng-Đạo và toán Nghiên-Cứu Huấn-Luyện Dấn-Thân chủ-trương

Điều-Lệ

Những sáng-tác và sưu-tầm gửi cho Làng Huệ cần tính-cách xây-dựng, phát-triển con người; không chính-trị đảng phái, phe nhóm và không chỉ-trích, chê-bai. Khi gửi bài, tác-giả đồng-ý cho Làng Huệ phổ-biến miễn-phí trên sách báo và tuyển-tập.

Phối-Hợp

 • Hoàng Vĩnh Yên
 • Nguyễn Thị Thiên-Tường
 • Phạm Trần Quốc-Việt
 • Phù-Sa Việt

Contact / Liên-Lạc

Joomla templates by Joomlashine