Ánh Trăng Xứ Khách

Nhạc: Lâm Hoàng Nghĩa
Hòa-âm: Đỗ Hải
Tiếng hát: Thúy An