Sầu Mây

MusicIcon

Nhạc: Thiện Lý
Hòa-âm: Đức Nam
Tiếng hát: Băng Thanh