Nhìn Đèn Cù Em Mơ Làm Quang Trung

Nhạc: Thiên-Anh
Hòa-âm: Trần Hải Bằng
Tiếng hát: Đoan Nguyễn, Quang Nhật