"Quân lính cốt hòa-thuận, không cốt đông; cốt tinh-nhuệ, không cốt nhiều. Người khéo thắng là thắng ở chỗ rất mềm-dẻo, chứ không lấy mạnh đè yếu, nhiều hiếp ít." ** Quang-Trung **

Tu Bụi

 TuBui1

Tác-phẩm Tu Bụi đã thành-công trong việc gợi ý "quét bụi trần-gian" qua nghệ-thuật kết-cấu mang tính biểu-tượng (symbolish) và tâm-lý nhân-vật được xây-dựng mang tính cường-điệu sáng-tạo (creative exaggeration) gây ấn-tượng sâu và đậm cho người đọc

Mahinda Phúc Nguyên

------

Lotus Media tái-bản
lotustypersofmedia@gmail.com

Thống-Kê Vào Làng

Viet Nam 59.5% Viet Nam
United States of America 29.3% United States of America
Japan 3.0% Japan
Canada 2.3% Canada
Germany 2.1% Germany
France 1.6% France

Total:

38

Countries